Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Hushåll

Utfyllnad

Villkor för autogiro

Uttag görs från det bankkonto du har uppgivit för överföring av betalning till KSRR. Senast bankdagen före förfallodagen ska tillräckligt med pengar finnas tillgängligt på kontot för alla de betalningar som ska göras på förfallodagen. Detta förbinder du dig till även gentemot banken. Betalningarna belastar ditt konto i banken bankdagen innan förfallodagen. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela dig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttag får du på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om du får ett annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot

Har du inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gäl­­lande regler, för den skuld som därigenom uppstår.

Insättning

Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Om täckning saknas på kontot bankdagen före förfallodagen men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan betalningsmot­ta­­garen och dennes bank - överföring göras senare inom en vecka.

Kommande betalningar

För att uttag från kontot ska få göras ska betalningsmottagaren ha sänt meddelande till dig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelandet som kan avse flera förfallodagar ska innehålla uppgift om betalningens belopp och förfallodag samt betalningssätt. Meddelandet kan ges via sk samfaktura (infor­ma­­tion om samfaktura kan erhållas från banken) och då får kontots adress användas för meddelandet.

Stopp av uttag

Om du inte medger uttag ska du kontakta betalningsmottagaren senast sex bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande

Du kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att banken underrättas senast två bankdagar före förfallodagen. Detta ska göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När ett medgivande är stoppat via banken innebär det att inga betalningar som grundades på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän du själv hävt stoppet. Har du inte hävt ett stopp inom två månader upphör berört medgivande att gälla.

Återkallande av medgivande

Ditt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att du har återkallat det. Om du vill återkalla ett medgivande görs det genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till banken.

Bankens godkännande

Du accepterar att banken ska godkänna att kontot kan användas för autogiro.

Rätten att avbryta betalningar via autogirot

Banken får, men är inte skyldig att, avbryta din anslutning till autogiro om du inte i rätt tid har tillräckligt belopp på kontot för betalningar, om kontoförhållandena förändras samt om du vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta anslutningen till autogiro.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen, BGC AB, har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Du medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Övrigt

Ränta på kontot i din bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som din bank vid varje tid allmänt tillämpar.

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner